Uzorkovanje zemljišta | Agro Ferticrop | Siguran partner u proizvodnji Skip to main content
Uzorkovanje

Uzorkovanje zemljišta

Analiza plodnosti zemljišta je prva agrotehnička mera kojoj bi svaki farmer trebalo da pristupi kako bi dostigao visoke prinose i kvalitet ploda. Cena đubriva je značajan segment u ukupnim troškovima proizvodnje, stoga je od izuzetnog značaja odrediti vrstu i tačne doze potrebnog đubriva.

Agro-Ferticrop za uzorkovanje koristi najsavremeniju tehnologiju - automatski uzorkivač smešten na terenskom vozilu koje je opremljeno GPS navigacijom. Uzorkovanje je, na ovaj način, daleko brže i lakše, a uzorci su kvalitetnije i objektivnije uzeti, što omogućava da rezultati analize budu realni i konkretni.

uzorkovanje-1

Uzorak koji se uzima sa parcele treba da bude reprezentativan, da verodostojno prikaže obezbeđenost cele parcele hranivima. Dubina uzorkovanja može da se podešava 0-60 cm, čime je omogućeno uzorkovanje i analiza zemljišta kako za ratarske i povrtarske useve (0-30 cm) tako i za voćnjake i vinograde (0-30, 30-60 cm). Prilikom automatskog uzorkovanja, dubina i količina uzorka su stalne (na tačno određenoj dubini) i ne zavise od osobe koja uzorkuje kao pri ručnom uzorkovanju.

Za svaku pojedinačnu parcelu se pravi plan uzorkovanja - na osnovu površine se određuje broj uzoraka koji će biti uzet, kao i putanja kretanja vozila (navođeno GPS prijemnikom) prilikom vađenja uzoraka. Uzorci se transportuju do akreditovane laboratorije gde se radi analiza.

izrada-plana


Analizom uzoraka zemljišta dobijamo podatke o:

  • pH vrednosti zemljišta u KCl
  • pH vrednosti zemljišta u H2O
  • sadržaju kalcijum karbonata
  • sadržaju ukupnog azota
  • sadržaju lako pristupačnog fosfora
  • sadržaju lako pristupačnog kalijuma

Varijabilno đubrenje

Na osnovu podataka dobijenih analizom, određujemo potrebnu količinu hraniva koju treba dodati zemljištu u cilju povećanja prinosa i kvaliteta određenih biljnih kultura.
Agro-Ferticrop u ponudi ima i izradu zemljišnih mapa za varijabilno đubrenje koje omogućuju racionalno korišćenje i značajnu uštedu đubriva, uz upotrebu najsavremenijeg softvera.

mapa fosformapa-kalijum

Sam postupak se sastoji u definisanju zona u okviru parcele. Dobijeni rezultati hemijske analize se unose u program i na osnovu njih kreiramo mape varijabilnog đubrenja. One nam pružaju informaciju u kojoj zoni je potrebno koristiti veću količinu đubriva, a u kojoj manju i koja formulacija najviše odgovara vašem zemljištu.
Kreirane mape varijabilnog đubrenja farmeri mogu prebaciti na terminal svog traktora pomoću USB priključka, a u obaveznu opremu spadaju i rasipač sa mogućnošću varijabilnog rasipanja i računar (šalje podatke do rasipača koji precizno nanosi potrebnu količinu đubriva po datim zonama).
Najveća prednost ovakvog načina đubrenja je ušteda kao i izjednačavanje plodnosti svih delova parcele, a samim tim i prinosa.

Za više informacija kontaktirajte zoran.zivkovic@agro-ferticrop.rs ili 063-544-849